Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a informace o cookies

znění platné ke dni 27.04.2023

Part. A:

Zásady ochrany osobních údajů

 • Správce osobních údajů a k čemu slouží tyto zásady ochrany osobních údajů
  • Správce osobních údajů ZEZEM s.r.o., IČ: 083 23 160, se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43887 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
  • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.zezem.cz (dále jen „internetové stránky“).
  • Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
 • Zpracovávané údaje (osobní údaje a data)

Správcem spravované údaje jsou rozděleny do následujících kategorií (typů) osobních údajů:

 1. Identifikační údaje- např. jméno a příjmení, název společnosti, IČO
 2. Adresní údaje– např. doručovací adresa, adresa sídla
 3. Kontaktní údaje – např. e-mail, telefonní číslo
 4. Identifikační údaje zařízení – např. IP adresa
 5. Informace o chování na webu - soubory cookies

 

 

Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává při návštěvě webových stránek správce:

 1. Návštěvníci webových stránek zezem.cz
 2. Zákazníci správce, tj. ZEZEM s.r.o. (neregistrovaní zákazníci)
 3. Zájemci o zasílání newsletteru s novinkami
 4. Stávající zákazníci správce, tj. ZEZEM s.r.o. (registrovaní zákazníci)

Jednotlivé účely zpracování osobních údajů:

 1. vypracování nabídky služeb, uzavření a plnění smluvních závazků (realizace uzavřené kupní smlouvy a dodání objednaného zboží)
 • osobní údaje jsou získány prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách zezem.cznebo přímo, pokud nás kontaktujete emailem
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 6 měsíců v případě vypracování nabídky služeb (zboží), kdy osobní údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let v případě realizace uzavřené kupní smlouvy a dodání objednaného zboží, kdy osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
  1. splnění smlouvy (realizace uzavřené kupní smlouvy a dodání objednaného zboží) – neregistrovaní i registrovaní zákazníci
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a dále po dobu 3 let od ukončení smluvních vztahů
 • osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
  1. zasílání obchodních sdělení, nabídek služeb a newsletterů stávajícím zákazníkům správce, kteří v nákupním košíku nezakázali toto zasílání a měli tu možnost (účelem zasílání je rozšiřování portfolia zboží, uvedení novinek či akcí).
 • zasílání prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem)
 • osobní údaje jsou zpracovány po dobu 2 let od posledního poskytnutí služby (koupě zboží)
 • osobní údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR
  1. zasílání obchodních sdělení, nabídek služeb a newsletterů subjektům, kteří se zapsali k jejich odběru
 • zasílání prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem)
 • osobní údaje jsou zpracovány po dobu 3 let od posledního uskutečněného přihlášení k odběru newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte
 • osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR
  1. vedení účetnictví
 • fakturační údaje a bankovní spojení
 • osobní údaje jsou zpracovány po dobu 10 let
 • osobní údaje jsou zpracovány pro plnění zákonné povinnosti při vedení účetnictví a daňové evidence Správce
  1. soubory cookies
 • soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
 • pouze nezbytně nutné (technické) cookies pro provoz webových stránek je možné ukládat do vašeho prohlížeče bez vašeho souhlasu
 • v rámci cookies je uplatňován princip opt-in, který se netýká technických cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek. Princip opt-in znamená, že cookies lze aktivovat až po uděleném souhlasu (aktivní úkon) uživatele. Před udělením souhlasu není možné cookies vyjma technických cookies použít.  
 • osobní údaje jsou zpracovány po dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies viz Cookiebot – online nástroj pro řešení souborů cookies (tzv. cookies lišta na webu)
 • Zpracovatelé a zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů je také primárním zpracovatelem osobních údajů, přičemž využívá také služeb zpracovatelů, kterými jsou:

 • poskytovatel cloudových služeb – Google Cloud Platforms
 • poskytovatel webového rozhraní
 • poskytovatel marketingového softwaru
 • poskytovatel služby – viz bod 3.1
 • poskytovatel aplikace – viz bod 3.1
 • online nástroj Cookiebot
  • Správce dále využívá následující aplikace a systémy těchto subjektů + jejich podmínky ochrany soukromí dostupných na příslušném odkazu:
 • Google: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

 • Facebook: Facebook Ireland Limited (registrační číslo 462932), se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 

 • Instagram: provozovaný společností Facebook Ireland Litd. (registrační číslo 462932), 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko

https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

 • cz: Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2, IČO: 02762943

https://www.ecomail.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju 

 • cz: Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ 

 • Cookiebot: Usercentrics A/S (registrační číslo DK34624607), Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark

https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/ 

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například při profilování v rámci segmentace návštěvníků webových stránek při zpracování cookies.

Některé vaše osobní údaje můžeme předávat a zpracovávat mimo prostor EU. Pokud tak činíme, tak výhradně na základě standardních smluvních doložek (tzv. Standard Contractual Clauses). Takto předáváme vaše osobní údaje výhradě partnerům (subjektům), kteří smluvně garantují adekvátní ochranu osobních údajů, jako vyžaduje nařízení GDPR.

 • Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 3. právo požadovat vysvětlenív případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajův případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad vaším zájmem, právy nebo svobodami;
 7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednictvím e-mailu na info@zezem.cz Komunikace přes uvedený e-mail je nejefektivnější, nicméně máte právo nás kontaktovat jakýmkoliv dalším způsobem (např. písemně, telefonní hovor, přes sociální sítě atd.)

Part. B:

Cookies pro www.zezem.cz

 • k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies.
 • soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
 • v rámci cookies je uplatňován princip opt-in, který se netýká technických cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek. Princip opt-in znamená, že cookies lze aktivovat až po uděleném souhlasu (aktivní úkon) uživatele. Před udělením souhlasu není možné cookies použít.  
 • osobní údaje jsou zpracovány po dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies viz Cookiebot – online nástroj pro řešení souborů cookies (tzv. cookies lišta na webu)
 • druhy cookies:

nutné – nezbytně nutné cookies pro provoz webových stránek (základní funkce), je možné je ukládat do vašeho prohlížeče bez vašeho souhlasu

preferenční – slouží k zapamatování informací dle preferencí návštěvníka. Jedná se o informace, které lze měnit např. zvolený jazyk webové stránky.

statistické – slouží k zjištění, jak návštěvníci používají webové stránky např. kolikrát návštěvník navštívil webové stránky

marketingové – slouží k zobrazování relevantních reklam pro jednotlivé uživatele na základě sledování jejich chování na webové stránce